I første halvdel av 1980-årene var Norsk Teknisk Museum i samarbeid med Riksantikvaren på leting etter et sagbruksmiljø fra den tiden da sagbrukene var drevet med dampkraft, med tanke på å få bevart et slikt miljø for ettertiden.

Gjennom dette arbeidet fikk konservator ved Norsk Teknisk Museum, Jan Wiig, kjennskap til at det skulle være rammesager igjen ved det nedlagte Spillumbruket i Namsos. Wiig foretok våren 1988 en befaring ved Spillumbruket, og kunne konkludere med at man her til tross for moderniseringer på midten av 1900-tallet hadde bevart et rimelig inntakt sagbruksmiljø fra den tiden handelssagbrukene var drevet med kraft fra dampmaskiner, faktisk det i særklasse best bevarte sagbruksmiljøet fra denne tiden i hele Norge.

Spillumbruket 1968.

Spillumbruket 1968.

Namdalen hadde spilt en viktig rolle i den norske sagbrukshistorien med oppgangssager på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Spillumbruket lå lett tilgjengelig, og det faktum at man i Namsos hadde ett av landets mest moderne sagbruk i form av van Severen, gjorde at Spillumbruket var det beste utgangspunkt for bevaring av et dampsagbruk man hadde i Norge. I tillegg var landets første dampsag, Wullumsaga, etablert kun et steinkast fra Spillumbruket. Et problem var imidlertid at man allerede hadde startet med å demontere maskineriet ved Spillumbruket i regi av Van Severen, da bygningene skulle rives og området selges som boligtomter.

Wiig tok derfor kontakt med eierne av Spillumbruket, Norske Skogindustrier, og la frem Riksantikvaren og Norsk Teknisk Museums planer for bevaring av et dampsagbruk, og sin konklusjon om at Spillumbruket var det beste utgangspunkt man kunne finne i Norge. På bakgrunn av dette fikk han stoppet demonteringen av maskinene på Spillum, og i mai 1988 fikk Norsk Teknisk Museum et tilbud på kjøp av Spillumbruket med bygninger og maskineri til kroner 2 000 000,-. Prisen var langt under antatt markedsverdi og viste at Norske Skogindustrier var positive til bevaring av sagbruksmiljøet på Spillum.

For Norsk Teknisk Museum var det imidlertid uaktuelt å kjøpe opp Spillumbruket. Dette lå verken innenfor museets planer, eller var økonomisk gjennomførbart. En plan for etablering av et eget sagbruksmuseum med utgangspunkt i Spillumbruket ble derfor utarbeidet av Jan Wiig i samarbeid med tidligere stortingspresident Guttorm Hansen, som hadde fattet interesse for tanken om å etablere et museum med utgangspunkt i Spillumbruket. Planen ble så sendt inn til Miljøverndepartementet sammen med en søknad om midler til oppkjøp av bruket.

Siden det var uaktuelt for Norsk Teknisk Museum å eie og drive et sagbruksmuseum i Namsos, ble en egen stiftelse, Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri, opprettet med formål å kjøpe opp Spillumbruket, og å bevare bruket som teknisk-industrielt kulturmiljø og museum. Jan Wiik gikk inn i stiftelsens styre på vegne av Norsk Teknisk Museum, og fikk 25 % av sin stilling ved Norsk Teknisk Museum dedikert til det nye sagbruksmuseet. Stiftelsen fikk i november 1988 tilsagn på midler til oppkjøp av Spillumbruket, og overtok anlegget fra Norske Skogindustrier 1.januar 1989. Et sagbruksmuseum var imidlertid fortsatt langt fra noen realitet. Det var behov for store restaureringsarbeider da anlegget til dels var veldig forfallent.

Bilde 10.7

Restaureringsarbeid under ledelse av Sturla Ytterdahl på starten av 1990-tallet. Det ble gjennom hele dette tiåret gjennomført en rekke større restaureringer, til tross for at museets økonomi til tider var anstrengt.

På bakgrunn av dette fikk stiftelsen en gave fra Norske Skogindustrier på kroner 200 000 til arbeidet med å sette i stand kulturminnet. På slutten av 1980-tallet steg arbeidsløsheten i Norge, og stiftelsen fikk gratis arbeidskraft gjennom sysselsettingstiltak. Over 20 personer ble engasjert i de innledende restaureringsarbeidene ved sagbruksmuseet, deriblant Sturla Ytterdahl som fungerte som arbeidsformann og driftsleder ved museet.

Med økonomisk støtte også fra Norsk Kulturråd kunne dermed ødelagte tak repareres, og en del av bygningsmassen rives da den var i så dårlig tilstand at den vanskelig lot seg restaurere. Samtidig ble deler av den sagbrukshistoriske gjenstandssamlingen til Norsk Teknisk Museum overført til sagbruksmuseet på Spillum, og en plan for ytterligere innsamling av gjenstandsmateriale iverksatt.

I 1991 var restaureringsarbeidene kommet så langt at Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum kunne åpne for publikum lørdag 15. juni. Man valgte å gå bort fra navnet Spillumbruket og tilbake til Spillum Dampsag & Høvleri, det opprinnelige navnet på sagbruket, for å få frem at det primært var dampsagindustrien som vokste frem fra 1860-tallet av som ble presentert på museet.

Samtidig indikerte man ved å ta i bruk tittelen Norsk Sagbruksmuseum at man hadde intensjoner om over tid å utvide perspektivet til å gjelde hele den nasjonale sagbrukshistorien. Blant annet syslet man med tanken om å få fatt i ei eldre vassdrevet oppgangssag for oppmontering ved museet. I 2003 valgte man derfor å endre navnet til Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri, for nettopp å fremheve museets nasjonale oppgave på en sterkere og bedre måte enn tidligere.

Til tross for at sagbruksmuseet var opprettet etter sentralt initiativ, uten at lokale eller regionale myndigheter ble involvert i spesielt stor grad, kom sagbruksmuseet i 1997 inn under offentlige støtteordninger for driftsmidler administrert av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, slik at det økonomiske grunnlaget for drift ble sikret.

Staten ved Riksantikvaren fortsatte imidlertid å være den viktigste økonomiske støttespilleren for museet. I 2004 ble Norsk Sagbruksmuseum utvidet ved at ”MB Hauka” ble overført til museet, og i 2011 overtok museet ”MB Oter”. Norsk Sagbruksmuseum består derfor i dag av kulturmiljøet Spillum Dampsag & Høvleri, museets innsamlede sagbrukshistoriske gjenstandssamling og de verneverdige fartøyene Hauka og Oter.

I 2008 gikk Norsk Sagbruksmuseum inn som en avdeling i Museet Midt, ved siden av Kystmuseet i Nord-Trøndelag og Namdalsmuseet. Fra 2010 har også Nord-Trøndelag Fylkesgalleri gått inn under paraplyorganisasjonen Museet Midt. Dette betyr i praksis at samlinger og anlegg i dag eies av Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri, men at driften av museet er overtatt av Museet Midt.

Bilde 10.9

I 2011 ble det teknisk-industrielle kulturmiljøet Spillum Dampsag & Høvleri tildelt Olavsrosa av Norsk Kulturarv.