Årsmelding og virksomhetsplan

ÅRSRAPPORT FOR 2020 NORSK SAGBRUKSMUSEUM - en del av Museet Midt IKS Spillum 17.01. 2021 - Geir Flakken Museumsleder

Norsk Sagbruksmuseum består av:

 • Kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri med tilhørende bygningsmasse, arkiv, bok-, foto- og gjenstandssamling.
 • En sagbrukshistorisk gjenstandssamling.
 • Slepebåtene MB Hauka (solgt i 2020) og MB Oter.
 • En boksamling overtatt fra Statskog.
 • Arkiv og bildesamling fra Namsen Fellesfløtingsforening.

Eiendommer og samlinger eies av Stiftelsen Spillum Dampsag & Høvleri, men forvaltes av Norsk Sagbruksmuseum, som er en del av Museet Midt IKS.

Norsk Sagbruksmuseums hovedmålsetning er:

Å forvalte, forske på og formidle norsk sagbrukshistorie, med utgangspunkt i det teknisk-industrielle kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri.

Dette gjøres gjennom følgende punkter:

 1. Ivareta Spillum Dampsag & Høvleri som et teknisk-industrielt kulturmiljø.
 2. Ivareta handlingsbåren kunnskap og kompetanse i tilknytning til sagbruket gjennom å opprettholde en lavskala produksjon av høykvalitetsprodukter, hovedsakelig til restaureringsprosjekter.
 3. Samle inn, bevare, forske på og formidle norsk sagbrukshistorie, med spesiell vekt på materiell og immateriell kulturhistorie i tilknytning til Spillum Dampsag & Høvleri.
 4. Bevare det verneverdige fartøyet MB Oter.

Det er samtidig en ambisjon å forske på og formidle norsk sagbrukshistorie regionalt og nasjonalt. Som ledd i dette deltar Norsk Sagbruksmuseum i flere nasjonale nettverk, og har også samarbeid med bl.a. NTNU og Nord Universitet.

Per Olav Flakk legger nytt dekke på skinnegangen inn mot Besøkssenteret.
Foto: Geir Flakken
Per Olav Flakk legger nytt dekke på skinnegangen inn mot Besøkssenteret. Foto: Geir Flakken

Faste ansatte per 01.01.2020:

Geir Flakken - Museumsleder, 100 % stilling
Elin Holvik - Renholder, inntil 10% stilling
Kjell Roger Eikeset - Konservator, 100 % stilling
Linda Trøen - Museumspedagog, 50 % stilling
Geir Otterbekk - Høvelmester, 100 % stilling
Åge Brikselli - Snekker, 80 % stilling
Per Ivar Sørensen - Bygningsvernleder/håndverker og verneombud, 100 % stilling
Jøran Toresen - Håndverker, 100 % stilling
Lars Ola Hindberg - Mekanisk vedlikeholdsarbeider, 100 % stilling
Anikken S. Martinsen - Kontormedarbeider og produksjonsarbeider, 100 % stilling

Norsk Sagbruksmuseums faste stab var organisert i tre avdelinger i 2020: en avdeling for produksjon og handlingsbåren kunnskap, en bygnings- og kulturvernavdeling, og en museumsfaglig avdeling, med blant annet oppgaver innenfor forskning og formidling.

Besøkstall

Året 2020 har også for Norsk Sagbruksmuseum vært preget av Koronasituasjonen i verden. Flere av de tradisjonelle arrangementene har derfor ikke blitt arrangert. Sagbruksmuseet ble først åpnet 1. juli og hadde åpent ut året.

Konsert med Luke Elliot

For andre året på rad ble en av konsertene under årets Woodlandfestival i Namsos lagt til Norsk Sagbruksmuseum. Den 30. oktober ble konserten arrangert i nordre hjørne av Saghuset / Tørkebygget, og omtrent 90 personer fikk med seg konserten til Luke Elliot.

Venneforeningskvelder

I 2019 greide vi ikke å få på plass et tilstrekkelig grunnlag for å få til en venneforening. I 2020 ble det gjennomført et planleggingsmøte i juni og en venneforeningskveld i oktober. Målet for venneforeningskvelden var å få på plass et interimstyre, og dette lyktes vi med. Til sammen var det 5 arrangører og 13 interesserte personer som deltok denne kvelden (21. oktober) på det nye Besøkssenteret, og alle som ønsket å være med skrev seg opp på en liste.

Nettsidebesøk

I 2020 hadde våre nettsider www.sagbruksmuseet.no til sammen 11120 besøk. Tilsvarende antall for 2019 var 14956.

Media / Sosiale media

Vi har hatt 8 omtaler i Namdalsavisa i løpet av året som har synliggjort Sagbruksmuseet i hele Namdalen. Sagbruksmuseet har 1446 følgere på Facebook og 334 på Instagram.

Foredrag / seminar

Det ble i løpet av året arrangert en museumstorsdag av Namdalsmuseet på Sagbruksmuseet. Jon Suul holdt et foredrag. Til sammen 13 personer deltok på dette foredraget.

Åpningsseminaret for bokprosjektet «Namdalens historie bind 3» ble arrangert på Besøkssenteret 8. september. Dette var et samarbeid mellom Museet Midt og Namdal Historielag. Forfatteren av boka, Øystein Lydik Idsø Viken, var hovedtrekkplasteret på seminaret. Til sammen 42 personer deltok på seminaret.

Digital fortellerstund

Vår museumspedagog Linda Trøen gjennomførte 16. desember en digital fortellestund live fra Saghuset som ble sendt via facebook. Det var til sammen 205 visninger på denne i løpet av 3 uker.

Juleverksted med Spillum barnehage

Spillum barnehage var på Norsk Sagbruksmuseum 15. desember og hadde juleverksted sammen med vårt pedagogiske personale. Det deltok ca. 5-10 unger på dette opplegget.

Kommunal DKS (DKS = Den kulturelle skolesekken)

Norsk Sagbruksmuseum, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Namdalsmuseet i samarbeid med Namsos kommune gjennomførte høsten en større satsing med kommunal DKS kjøpt av Namsos kommune.
Til sammen deltok 39 barn og voksne på den delen Norsk Sagbruksmuseum hadde ansvar for.

DKS rundt om i Trøndelag fylke

I januar gjennomførte Norsk Sagbruksmuseum 5 besøk på ulike skoler i Steinkjer kommune. Til sammen 251 barn og 16 voksne deltok på dette.

Vrimmelfestival

I oktober deltok to av våre medarbeidere på Vrimmelfestivalen i Ytre Namdal (Foldereid og Leka). Til sammen 80 elever og 14 voksne deltok på dette.

Halloween

I oktober var vi medarrangør av Halloween på Namdalsmuseet. Det deltok 17 voksne og 24 barn.

Samletall for besøk 2020:

Enkeltbesøk voksne - 1501
Enkeltbesøk barn - 177
Gruppebesøk voksne - 248
Gruppebesøk barn - 673 (Internt og eksternt)

Sum 2599

Besøk til museet med billetter / inngangspenger - 342
Dager åpent for publikum - 177

Forskning

Konservator Kjell Roger Eikeset deltok i 2020 i ett formalisert FoU arbeid sammen med NTNU. I tillegg deltok han i 4 faglige museumsnettverk og ett prosjekter gjennom faglige museumsnettverk.

Av de 4 faglige museumsnettverkene er det forskningsprosjektet «Tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv» vi pr. dato er mest aktiv i. Dette prosjektet foregår i regi av Nasjonalt museumsnettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie.

Vår konservator bidro med en grundig artikkel om skolehusene i Gildeskålboka for 2020.

Kjell Roger var i tillegg redaktør for det første bindet i den nye skriftserien til Musett Midt IKS som kom ut før jul. Tittel på denne var: Overhalds marked – Melamartnan. Handelsplass og Sodoma.

Det er i 2020 lagt ned en betydelig innsats innen forskning for å forberede utstillingene i Besøkssenteret. Et omfattende kildemateriale er gjennomgått for å danne grunnlaget for tekster til utstillingen.
Det er utarbeidet en ny felles forsknings- og handlingsplan for Museet Midt IKS for 2020-24. Vår konservator har ellers bistått diverse kunder med å få fram arkivmateriale og gi av sin fagkompetanse til pågående forskningsprosjekter og i forhold til andre henvendelser.

Forvaltning

Samlingsforvaltning:

Antall kulturhistoriske gjenstander ved museet var 690 ved slutten av 2020. Tilsvarende tall var 689 ved slutten av 2019.

Antall registrerte fotografier ved museet var 1065 ved årets slutt. Tilsvarende tall for 2019 var 1065.

Antall farkoster var i 2020 to stk ved årets slutt (Oter og en elvebåt). Tilsvarende var det 3 stk ved årets slutt i 2019. MB Hauka ble solgt i 2020.

Antall kulturhistoriske bygninger ved årets slutt var 14. Tilsvarende tall i 2019 var 15. Dette skyldes at kinoen er bygget om til et moderne Besøkssenter og ikke lengre kan defineres som et kulturhistorisk bygg.

I tillegg var det ved årets slutt 3 andre bygninger. Tilsvarende tall for 2019 var 3.

Antall hageanlegg var ved årets slutt ett. Tilsvarende tall for 2019 var ett (Hageanlegget ved administrasjonsbygget).

Den totale bygningsmassen var ved årets slutt 8225 kvadratmeter. Tilsvarende tall i 2019 var 8225 kvadratmeter.

Bygningsvern:

Utskipingslageret

Renoveringen av vestveggen på Utskipingslageret ble startet opp i 2019 men ble avsluttet i 2020. Det tredje og siste strøkene av maling ble utført dette året før stillasjene ble tatt ned.

Pakklageret

I første tertial ble det under Pakklageret utført en del arbeid med å sette inn peler der det manglet og utslitte peler ble byttet ut. Det ble også byttet en del større bjelker under bygget.

I andre tertial startet arbeidet med å renovere nordveggen (mot sjøen) på Pakklageret. Dette var et møysommelig arbeid som gikk over sommer og høst. Spikerslag, tak kasser, bordkledning og forkantbord ble byttet ut i løpet av året. Bordkledningen og forkantbordene ble grunnet og malt to ganger før de ble satt på veggen. Rundt 2700 meter bordkledning ble malt 3 ganger. Arbeidet foregikk fra utvendig stillasje som ble etablert langs veggen og flyttet bortover etter hvert. I andre tertial fortsatt arbeidet med utbytting av peler under kaia. Det ble også byttet ut mange bindhaker, og det ble satt opp peler der det manglet.

I tredje kvartal ble arbeidet med å få ferdig hele veggen avsluttet. Det ble en del ekstra arbeid i den vestlige delen av veggen da svill og bæring var råtten. Det er satt opp en takrenne over den delen som var råteskadet ved kaia, slik at man ikke får tilsvarende råteskade videre. På østveggen er alle vindu tatt ut, og disse skal bli restaurert i løpet av første del av 2021.

Det har over mange år vært en dueproblematikk i Pakklageret. Dette er ikke bra for bygget og vil over tid forringe bygget. I tillegg er det ikke trivelig for ansatte å tråkke i duemøkk og eventuelt inhalere noe fra denne. Det er benyttet bord og netting for å hindre at duene kommer inn, og vi anser nå bygget som 100% duetett. Det gjenstår noe arbeid under Pakklageret med peler, skråavstivere og annet, og dette vil bli ferdiggjort i 2021.

I Pakklageret er det satt opp 3 kontakter og en bryter ved inngangsporten, og det er da satt opp tre LED lys for å ha en grunnbelysning i bygget som har vært uten lys i en årrekke (defekt armatur). Vi håper å kunne supplere med mer lys i løpet av 2021.

Nordveggen på Pakklageret etter at veggen
er fullrestaurert. Foto: Sue Rossøy
Nordveggen på Pakklageret etter at veggen er fullrestaurert. Foto: Sue Rossøy

Paraplyen

Hauka ble tatt ut av Paraplyen i forbindelse med salget sommeren 2020. Etter den tid har det vært ryddet mye i Paraplyen og det er kjørt bort mange containere med ting vi ikke skal ha lagret videre.

Kajakklubben har også satt inn sine to containere, slik at bygget innvendig nå framstår mer ryddig enn på lenge.

Saghuset / Tørkebygget

På vestveggen av Tørkebygget ble det i andre tertial byttet ut en del bordkledning og alt som var umalt fra før og restaurert i dette året / tidligere fikk påført ett strøk linoljemaling. Vinduene på denne veggen ble også kittet opp og malt hvite. Noen fikk også satt inn brukte glass, slik at vinduene ble helt tette. I tredje kvartal ble det ordnet opp mye i hjørnet mot sørvest på Tørkebygget. En del av bordkledningen ble byttet. Svill, bjelke og tak kassebordet ble også byttet. Bordkledningen ble forhåndsmalt med ett strøk linoljemaling.

I kjelleren på Saghuset har det vært en elendig belysning av gammel type. I år har vi prioritert å få gjort noe med dette, og det er derfor satt inn moderne LED-armatur i kjelleren slik at man egentlig ser hva som er der og har mulighet for å ha et forsvarlig opphold i kjelleren.

Vestveggen på Tørkebygget før restaurering.
Foto: Geir Flakken
Vestveggen på Tørkebygget før restaurering. Foto: Geir Flakken
Vestveggen på Tørkebygget etter restaurering.
Foto: Sue Rossøy
Vestveggen på Tørkebygget etter restaurering. Foto: Sue Rossøy

Skinneganger

I første tertial ble det jobbet en del med skinnegangen mellom Tørka og Besøkssenteret, der sviller delvis ble byttet ut og dekket helt byttet ut. Grana i dekket ble byttet ut med utmalmet furu for å forlenge vedlikeholds intervallene. Det ble også prioritert å sette opp en støttemur på nordsiden av skinnegangen inn mot Tørkebygget for å forhindre utglidning av understellet på skinnegangen.

Arbeidet med skinnegangene mellom Besøkssenter og Pakklageret fortsatt i 2. tertial. På de delene som var ferdig, ble det påført ett lag Møretyri Terrasseolje.

I tredje kvartal ble bæring og peler som hadde råteskader under trallebanen byttet ut, og store deler av dekket (utmalmet furu) er byttet ut. Det som gjenstår ved årsskiftet, er siste biten innerst i sørvestlige hjørne. Det er også skiftet ut dekke på skinnegangene nord for smia. Det er også her benyttet utmalmet furu som dekke. På dette dekket er forskningsprosjektet i forbindelse med varigheten på treverket ved bruk av gran eller furu startet opp. Vi har beiset et granbord halvveis med tyriolje og et furubord halvveis med tyriolje. Utviklingen vil bli fulgt med bilder hvert tertial framover, og det vil bli laget en liten rapport på dette når vi anser prosjektet som ferdig. Dette prosjektet skjer etter ønske fra Riksantikvaren.

Legging av nytt dekke ved Smia (Område for forskningsprosjekt). Foto: Geir Flakken
Legging av nytt dekke ved Smia (Område for forskningsprosjekt). Foto: Geir Flakken

Drenering

Vi prioriterte i 2020 å få lagt ned en del ny drenering for å ta unna vannet i nedre del av anlegget. Under Tørkebygget har det over flere år stått mange tusen liter vann og dette har ført til at blant annet gulvet har løftet seg hver vinter. I samme område ved Kirka har det også vært mye vann og det har også kommet vann inn i selve bygget. Strekket fra nordsida av Besøkssenteret og ut i fjorden samt deler av aktivitetsparkområdet er også drenert. Det er benyttet dobbeltvegget drensrør Ø 160 mm på strekker der hjullaster og annet tungt kjøretøy passerer. Det er ellers benyttet Ø 110 mm rør. Mye av arbeidet har vi utført selv, men alt rundt Tørkebygget ble utført av et innleid firma.

Røde markeringer viser hvor det i 2020 ble lagt ned nye dreneringsrør på museet.
Illustrasjon: Sue Rossøy
Røde markeringer viser hvor det i 2020 ble lagt ned nye dreneringsrør på museet. Illustrasjon: Sue Rossøy

HMS

PÅ HMS-området er det gjort et betydelig løft i 2020. Det har blitt langt mer orden på ting både inne og ute. Personlig verneutstyr er sjekket over inklusive fallsikringsutstyr. Det er også ført tilsyn på verktøy og utstyr. Defekt utstyr blir enten reparert eller levert på godkjent mottak. I forhold til søppelsortering, så er dette tatt ytterligere tak i både inne og ute. Farlig avfall har blitt deklarert og levert på godkjent mottak.

Det ble oppsatt en egen hjertestarter i Besøkssenteret, og alle ansatte gjennomførte kurs i september i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Det har også blitt satt opp flere førstehjelpskofferter rundt om på anlegget og materiell utgått på dato er faset ut. I samarbeid med Namdalsmuseet sine ansatte deltok alle ansatte på Spillum på brannslukkingskurs på Namdalsmuseet.

Det er ikke utført el-kontroll i 2020, men denne ble gjennomført i 2019. Det er besluttet at samtlige avdelinger gjennomfører el-kontroll hvert 3. år.

I andre tertial ble det gjennomført en oppdatering av brannplanen. I snekkerverkstedet har det gjennom året blitt gjort diverse vedlikehold og slitte deler er byttet ut med nye.

Det er montert panikklys i Besøkssenteret og i Tørkebygget. Dette er gjort for at det skal være en grunnbelysning i tilfelle strømmen går og folk skal rømme ut.

Geir Otterbekk på kurs i bruk av brannslukningsapparat på Namdalsmuseet. Foto: Geir Flakken
Geir Otterbekk på kurs i bruk av brannslukningsapparat på Namdalsmuseet. Foto: Geir Flakken

Mekanisk arbeid

Vår tidligere mekaniker avsluttet sitt arbeidsforhold i starten av det første tertialet, og ny mekaniker kom på plass på våren. I det første tertialet ble det utført en del vedlikehold av maskinene, og en del organisering og opprydding for å få en bedre oversikt. Ny mekaniker ryddet opp i verkstedet, malte, og fikk på plass ny LED - belysning. Det ble generelt satt fokus på mer ryddighet og orden.

I andre tertial ble det utført en rutinemessig service sammen med en funksjonstest av alle sager og utstyr. Alle sagblad ble kontrollert og ble vedlikeholdt etter behov.

I tredje kvartal ble det gjennomført service og vedlikehold på begge kantrammesagmaskiner inkludert inspeksjon av alle bevegelige deler for slitasje og smøring der det er nødvendig. Det ble utført inspeksjon og service på trestokkvogna og sporet. Det ble utført inspeksjon og sliping på alle stående og roterende sagblad. Inspeksjonen ble utført for å se etter sprekker og slitasje. Alle blader ble til slutt smurt med rustbehandlingsolje.

I snekkerverkstedet har det gjennom året blitt gjort diverse vedlikehold og slitte deler er byttet ut med nye.

Lekter

Sagbruksmuseet har over noen år vært eier av en stållekter med kran. Denne har vært svært lite benyttet og har ligget ved utskipingskaien i Spillumsvika. Vi fikk i 2020 solgt lekteren og kranen til to ulike kunder, slik at man satt igjen med et noenlunde beløp.

Lekter og kran solgt i 2020. Foto: Geir Flakken
Lekter og kran solgt i 2020. Foto: Geir Flakken

Kinoen / Besøkssenteret

Bygget er tatt i bruk i løpet av året til ulike arrangement og er per årsskiftet 2020 / 2022, 99 % ferdig. Den offisielle åpningen skulle vært i juni 2020, men på grunn av korona er den utsatt til 2021. Alle kontorer er tatt i bruk, og ulike montere / resepsjonen er ferdigstilt. Bygget er godkjent for utleie for inntil 100 personer når bord og stoler benyttes. Når dette ikke benyttes bord og stoler kan 232 personer være samtidig inne i bygget.

Administrasjonsbygget

På høsten ryddet vi ned det kontoret som vi selv har benyttet i andre etasje, og de som hadde kontor der flyttet ned til Besøkssenteret. Vi inngikk leieavtale med Namdal Historielag om leie av andre etasje for at en forfatter skulle jobbe derfra.

Grillhuset

Grillhuset har blitt ferdigbeiset av Namdal Kajakklubb og har blitt benyttet mye gjennom året til ulike aktiviteter.

Produksjon og handlingsbåren kunnskap

Norsk Sagbruksmuseum opprettholder en lavskala produksjon ved Spillum Dampsag & Høvleri. I 2020 ble det utført litt under 2 årsverk i tilknytning til denne produksjonen, som er en del av ivaretakelsen av den handlingsbårne kunnskapen, altså kunnskapen knyttet til å drive og produsere på de gamle maskinene.
Det produseres først og fremst listverk, paneler og kledninger. Det lages også møbler og andre slags treprodukter på bestilling. Museet tar også på seg oppdrag som reparasjon av møbler etc. Det er både private og offentlige kunder. Mye lages for det lokale markedet. Det leveres imidlertid til kunder i store deler av landet.

Det er viktig å opprettholde produksjonen av flere grunner:

 • Ivareta handlingsbåren kunnskap knyttet til de gamle sagene og høvelen.
 • Produsere høykvalitetskopier av bygningselementer til både egne og eksterne restaureringsprosjekter.
 • Tilby en «levende» formidling ovenfor besøkende.
 • Bevare den store maskinparken gjennom lavskala produksjon, noe som ikke er mulig hvis maskinene ikke er i bruk.

Formidling

Konsert med Luke Elliot

I oktober ble det arrangert konsert på Sagbruksmuseet som en del av Woodlandfestivalen i Namsos. Luke Elliot holdt en flott konsert i Saghuset, og ca. 90 deltok på konserten. Vi håper det kan bli en tradisjon at en av konsertene på de årlige festivalene legges hit.

Venneforeningskvelder

I 2020 ble det gjennomført et planleggingsmøte i juni og en venneforeningskveld i oktober. Målet for venneforeningskvelden var å få på plass et interimstyre, og dette lyktes vi med. Til sammen var det 5 arrangører og 13 interesserte personer som deltok denne kvelden på det nye Besøkssenteret.

Nettsidebesøk

I 2020 hadde våre nettsider www.sagbruksmuseet.no til sammen 11120 besøk. Tilsvarende antall for 2019 var 14956.

Media / Sosiale media

Vi har hatt 8 omtaler i Namdalsavisa i løpet av året som har synliggjort Sagbruksmuseet i hele Namdalen. Sagbruksmuseet har 1446 følgere på Facebook og 334 på Instagram.

Foredrag / seminar

Det ble i løpet av året arrangert en museumstorsdag av Namdalsmuseet på Sagbruksmuseet. Jon Suul holdt da et foredrag. Til sammen 13 personer deltok på dette foredraget.

Åpningsseminaret for bokprosjektet «Namdalens historie bind 3» ble arrangert på Besøkssenteret 8. september. Dette var et samarbeid mellom Museet Midt og Namdal Historielag. Forfatteren av boka, Øystein Lydik Idsø Viken, var hovedtrekkplasteret på seminaret. Til sammen 42 personer deltok på seminaret.

Åpningsseminaret for bokprosjektet Namdalens historie bind 3.
Foto: Geir Flakken
Åpningsseminaret for bokprosjektet Namdalens historie bind 3. Foto: Geir Flakken

Digital fortellerstund

Vår museumspedagog Linda Trøen gjennomførte 16. desember en digital fortellestund live fra Saghuset som ble sendt via facebook. Det var til sammen 205 visninger på denne i løpet av 3 uker.

Juleverksted med Spillum barnehage

Spillum barnehage var på Norsk Sagbruksmuseum 15. desember og hadde juleverksted sammen med vårt pedagogiske personale.

Kommunal DKS (DKS = Den kulturelle skolesekken)

Norsk Sagbruksmuseum, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Namdalsmuseet i samarbeid med Namsos kommune gjennomførte høsten en større satsing med kommunal DKS kjøpt av Namsos kommune.

Til sammen deltok 39 barn og voksne på den delen Norsk Sagbruksmuseum hadde ansvar for.

DKS rundt om i Trøndelag fylke

I januar gjennomførte Norsk Sagbruksmuseum 5 besøk på ulike skoler i Steinkjer kommune. Til sammen 251 barn og 16 voksne deltok på dette.

Vrimmelfestival

I oktober deltok to av våre medarbeidere på Vrimmelfestivalen i Ytre Namdal (Foldereid og Leka). Til sammen 80 elever og 14 voksne deltok på dette.

Halloween

I oktober var vi medarrangør av Halloween på Namdalsmuseet. Det deltok 17 voksne og 24 barn.

Besøk av ordfører og varaordfører

11. juni hadde vi besøk en halv dag av ordfører Arnhild Holstad og varaordfører Kjersti Tommelstad. De deltok først på et møte for å bli informert om virksomheten og fikk etterpå en runde rundt på anlegg for å se på hva vi holdt på med. Besøket ble avsluttet på kaia med mat, kaker og kaffe.

Besøk av ordfører og varaordfører 11. juni 2020. Foto: Geir Flakken
Besøk av ordfører og varaordfører 11. juni 2020. Foto: Geir Flakken

Utvikling og fornying

Det er gjennom året utført en betydelig planlegging i forhold til kommende innhold i Besøkssenteret inklusive utstillinger, utstillingen i Paraplyen samt i den kommende aktivitetsparken. Det er gjennomført møter med diverse ressurspersoner og det ble fram til mars jobbet med å etablere en årlig Sagbruksfestival i juni. Det ble på sommeren levert 16 søknader til ulike bidragsytere for å kunne få på plass en finansiering til det gjenstående i Besøkssenteret, Paraplyen og aktivitetsparken. Dessverre var nok ikke dette året for å få tak i ekstern finansiering.

Sagbruksmuseet har sammen med andre avdelinger og på egen hånd utviklet formidlingsopplegg via digitale media, og dette har gitt oss en plattform som vi kan ta med oss i det videre arbeid og også benytte når samfunnet har blitt friskmeldt.

En av konsertene til årets Woodlandfestival ble lagt til Sagbruksmuseet, og dette er andre gang dette har skjedd gjennom Woodland sin historie her i Namsos. Vi ønsker for framtiden å være en bidragsyter med å stille våre lokaler til disposisjon for slike typer arrangementer slik at nye grupper av befolkningen får et forhold til det lokale museet.

Det spesielle året 2020 ga oss muligheter for å få gjort en del på bygningsmassen og uteområdet inklusive større dreneringer som nok ikke hadde blitt gjort i en normalsituasjon. Dette er nærmere beskrevet tidligere i årsrapporten.

Kommunikasjon

Oppslag i lokale aviser:

Vi har til sammen hatt 8 større oppslag i Namdalsavisa. Det var blant annet et større oppslag i forbindelse med salget av Hauka. Vi hadde også et fint oppslag i forbindelse med at Namsos kommune kjøpte tjenester av Sagbruksmuseet for å legge nye bølgedempere i Tavlåa-vassdraget.

MB Hauka løftes på sjøen 4. september klar for å bli slepet til Inderøya. Foto: Geir Flakken
MB Hauka løftes på sjøen 4. september klar for å bli slepet til Inderøya. Foto: Geir Flakken

www.sagbruksmuseet.no og vår Facebook side:

Vår hjemmeside har blitt jevnlig oppdatert med våre nyheter gjennom året. Facebook-siden har blitt benyttet svært mye av oss for å formidle det som skjer her borte. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at vi benytter facebook mye og at vi formidler på en god måte det vi driver med.

Annonsering:

Vi har hatt annonse i Visit Namdal og Kystriksveien RV 17 sine brosjyrer i 2020. I Namdal historielag sin årbok har vi også hatt vår årlige annonse. Vi hadde i 2020 en større annonseringsrunde i NA fram mot Sagbruksfestivalen i juni, men denne ble avsluttet i mars.

Forretning

Tiltak for å øke egeninntektene

Vi gjennomførte i 2019 en evaluering av prisene på vinterlagring av båter og vogner, og denne konkluderte med at vi lå en del under normalt markedsnivå for Namsos-distriktet. Som en konsekvens av dette økte vi derfor prisene en del for sesongen 2019 -2020 og 2020 - 2021.
Målsettingen for utleie i Pakklageret var 200.000 for 2020 - 2021, og vi fikk på plass 55 leieforhold for til sammen 175.000,-.

Gjennom året har vi brukt vår Facebook-side aktivt for å markedsføre utleie av våre utleiebygg (Snedkeriet, Pakklageret for båter og vogner og grillhuset). I tillegg har vi annonsert i Namdalsavisa i forhold til ledige vogn- og båtplasser.

Tiltak for å få ned de faste utgiftene

Vi har gjennom året benyttet en del penger for å bytte ut gammelt armatur til nytt moderne LED-armatur. Dette er i første rekke gjort ut ifra sikkerhetshensyn og ønske om bedre belysning. LED bruker bare 20% strøm i forhold tradisjonell belysning, slik at en indirekte effekt av denne moderniseringen er en reduksjon av strømkostnadene på sikt. Vi har som hovedmålsetting å få byttet ut alt til LED etter hvert.

Dessverre har vi fortsatt fyringsforbud i gammelkjelen, slik at vi ikke får til å brenne avfall i treverk slik vi har gjort tidligere og som kunne bidratt til mindre strømforbruk.

I forhold til strømleverandøren NTE så inngår Sagbruksmuseet i en rammeavtale som Museet Midt IKS har med Trøndelag fylkeskommune.

Mangfold og samfunnsansvar

Vi gjennomførte i 2019 en evaluering av prisene på vinterlagring av båter og vogner, og denne konkluderte med at vi lå en del under normalt markedsnivå for Namsos-distriktet. Som en konsekvens av dette økte vi derfor prisene en del for sesongen 2019 -2020 og 2020 - 2021.
Målsettingen for utleie i Pakklageret var 200.000 for 2020 - 2021, og vi fikk på plass 55 leieforhold for til sammen 175.000,-.

Gjennom året har vi brukt vår Facebook-side aktivt for å markedsføre utleie av våre utleiebygg (Snedkeriet, Pakklageret for båter og vogner og grillhuset). I tillegg har vi annonsert i Namdalsavisa i forhold til ledige vogn- og båtplasser.

Vår hjemmeside har blitt jevnlig oppdatert med våre nyheter gjennom året. Facebook-siden har blitt benyttet svært mye av oss for å formidle det som skjer her borte. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at vi benytter facebook mye og at vi formidler på en god måte det vi driver med.

Diverse

I oktober deltok to av våre medarbeidere på Vrimmelfestivalen i Ytre Namdal (Foldereid og Leka). Til sammen 80 elever og 14 voksne deltok på dette.

I januar gjennomførte Norsk Sagbruksmuseum 5 besøk på ulike skoler i Steinkjer kommune. Til sammen 251 barn og 16 voksne deltok på dette.

Vår museumspedagog Linda Trøen gjennomførte 16. desember en digital fortellestund live fra Saghuset som ble sendt via facebook. Det var til sammen 205 visninger på denne i løpet av 3 uker.

I 2020 hadde våre nettsider www.sagbruksmuseet.no til sammen 11120 besøk. Tilsvarende antall for 2019 var 14956.

I 2020 ble det gjennomført et planleggingsmøte i juni og en venneforeningskveld i oktober. Målet for venneforeningskvelden var å få på plass et interimstyre, og dette lyktes vi med. Til sammen var det 5 arrangører og 13 interesserte personer som deltok denne kvelden på det nye Besøkssenteret.

I oktober ble det arrangert konsert på Sagbruksmuseet som en del av Woodlandfestivalen i Namsos. Luke Elliot holdt en flott konsert i Saghuset, og ca. 90 deltok på konserten. Vi håper det kan bli en tradisjon at en av konsertene på de årlige festivalene legges hit.

Grillhuset har blitt ferdigbeiset av Namdal Kajakklubb og har blitt benyttet mye gjennom året til ulike aktiviteter.

På høsten ryddet vi ned det kontoret som vi selv har benyttet i andre etasje, og de som hadde kontor der flyttet ned til Besøkssenteret. Vi inngikk leieavtale med Namdal Historielag om leie av andre etasje for at en forfatter skulle jobbe derfra.

 • I samarbeid med Midtre Namdal vekst (MN Vekst) har vi hatt to personer her på arbeidspraksis i 2020. Den ene for å få en ren arbeidspraksis, og den andre for å avklare arbeidsevnen. Vi har signert en avtale med MN Vekst og de vet at de når som helst kan kontakte oss for å høre om muligheten for en arbeidspraksis.
 • Vi har hatt et flott samarbeid med NAV gjennom 2020 og to personer har vært engasjert hos oss gjennom deler av året i samarbeid med NAV.

Vi har gjennom året ikke utført tiltak for å legge mer til rette for å inkludere et større mangfold i museet i forhold til besøk, og dette er noe det må jobbes med i årene som kommer. Dette har stor sammenheng med koronasituasjonen i samfunnet, og at dette derfor ikke har hatt et fokus.

Spillum, 17. januar 2021

Geir Flakken
Museumsleder