Peter Torkilsen

Spillum Dampsag & Høvleri ble grunnlagt av Peter Torkilsen høsten 1884.

Torkilsen var født i Øvre Eiker i Buskerud i 1842, hvor han trådte sine barnesko i fattige kår. Han måtte tidlig ut i arbeidslivet, og fikk minimalt med skolegang. Avstanden til Drammensvassdraget og Drammen, med sine rike treforedlingstradisjoner, var kort. Svært mange i dette distriktet ble rekruttert inn i skog- og sagbruksnæringen i unge år, som skogsarbeidere, tømmerfløtere eller sagbruksarbeidere.

I 1865 ble Peter Torkilsen ansatt i Bangdalens Interessentskap (det seinere Bangdalsbruket), som var eid av tre karer fra nettopp Drammensområdet. Han startet som tømmerhugger i brukets skog, og som plankebærer, men gjorde raske hopp på karrierestigen. I et av minneordene over ham forklares det slik: ”Da hans foresatte snart blev opmerksom paa hans utprægede ordenssans, duelighet og paalidelighet, blev han forfremmet til mer og mer betrodde stillinger på bruket […].”

I mars 1869 giftet Torkilsen seg med den fire år yngre Josefine Jakobie Hansdatter fra Reitan i Klinga herred. De fikk etter hvert to døtre. Parallelt med yrkeskarrieren ved Bangdalsbruket begynte Torkilsen å sysle med tanken om å etablere egen sagbruks- og høvleribedrift i Namdalen. Det mest aktuelle lokaliseringsstedet var distriktets eneste by, Namsos, men etter nærmere vurderinger og råd fra sin maskinleverandør bestemte Torkilsen seg for ”at bygge Sagen paa Spillum istedetfor paa Namsos hvor jeg fryktede for Træk.”

Følgelig ble navnet Spillum Dampsag & Høvleri. Ideen til å drive bruket med dampkraft kan Torkilsen ha tatt med seg fra Bangdalsbruket, der de gikk over fra vann til dampkraft i 1881. Den nye bedriften på Spillum hadde også høvelmaskin som det første sagbruket i Namdalen. Slik sett framsto bruket som et av de mest moderne i landet. Torkilsens vyer gjenspeilte seg i produksjonsspekteret som etter få års drift spente fra panel og profilet listverk til ferdighus. Ved utgangen av 1880-tallet var Spillum Dampsag & Høvleri den eneste bedriften nord for Trondheim som produserte ferdighus, da hovedsakelig for det nordnorske markedet.

Samtidig var Torkilsen en foregangsmann for skogsaken i Namdalen og arbeidet spesielt for dannelsen av Namdalens Skogselskap, der han var formann fra starten i 1910. Skogplantingen fikk et løft i årene som fulgte. Han var også en pioner i nydyrkingsarbeidet, både i regionen og landet som helhet, og han tok initiativ til ryddingen av det første bureisingsbruket i Norge, i Bjønndalen i Nærøy, i regi av jorddyrkingsselskapet Ny Jord. Torkilsen engasjerte seg i lokalmiljøet på flere områder. Han satt i Klinga herredsstyre og deltok i lokalt forenings- og organisasjonsliv.

Peter Torkilsen var en sosialt bevisst bedriftsleder. Det kom bl.a. til uttrykk da han kjøpte bøker til et bibliotek for Spillum Arbeiderforening. Han drev også jordbruksopplæring for arbeiderne ved Spillum Dampsag & Høvleri, og hjalp dem med å skaffe seg jordparseller. Da Peter Torkilsen døde i januar 1915 etterlot han seg en veldrevet bedrift.