Restaurering av kaianlegget ved Spillum Dampsag & Høvleri sommeren 2005.

Restaurering av kaianlegget ved Spillum Dampsag & Høvleri sommeren 2005.

Spillum Dampsag & Høvleri er et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal betydning, og utgjør det viktigste fysiske elementet forvaltet av Norsk Sagbruksmuseum. Forvaltning av Spillum Dampsag & Høvleri er derfor en høyt prioritert oppgave for sagbruksmuseet. Sagbruket inngår i dag som ett av 38 teknisk-industrielle kulturminner på Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. Sammen med 13 andre kulturminner på denne planen er Spillum Dampsag & Høvleri prioritert, og har en egen post på Statsbudsjettet øremerket til restaurering og bevaring.

På bakgrunn av dette er en vesentlig del av staben ved sagbruksmuseet til daglig engasjert i dokumentasjon, forvaltning og formidling av Spillum Dampsag & Høvleri sin historie, med utgangspunkt i anlegget. Det gjennomføres til stadighet omfattende restaureringsprosjekter på de flere tusen kvadratmeter med bygningsmasse ved kulturminnet.

De viktigste restaurerings-, sikrings- og formidlingsprosjektene pr. 2014 er:

 • Montering og igangsetting av et nytt biofyringsanlegg. Anlegget vil bli fyrt med egenprodusert flis og spon, og varme fra dette anlegget vil bli brukt både til oppvarming av bygningene ved Spillum Dampsag & Høvleri og til oppvarming av pipa. Industripipa ved sagbruket ble i 2012 restaurert, og fra vinteren 2014/2015 vil pipa bli varmet opp innvendig i den kalde årstiden. Pipeveggene er av teglstein og inneholder vann som i løpet av vinteren fryser og tines opp gjentatte ganger. Frostsprengning er dermed et problem som sliter ned industripipa sakte men sikkert. Ved hjelp av det nye fyringsanlegget vil det være mulig å varme opp pipa på vinteren slik at frysepunktet i pipeveggene flyttes utover og pipa bevares.
 • Det gamle utskipningslageret som ble oppført i 1884/1885 er et sentralt element i bygningsmassen ved Spillum Dampsag & Høvleri. Sammen med de andre lagerbyggene ved sagbruket gjenspeiler utskipningslageret 130 års transportutvikling. Fra starten av ble nesten alt som ble solgt fra sagbruket skipet ut over havet. Først i etterkrigstiden ble transport over land vanlig, og på slutten helt dominerende. Denne utviklingen gjenspeiles i de forskjellige lagerbyggenes plassering og utforming. Utskipningslageret, som er det eldste lagerbygget på bruket, ble kraftig skadet under stormen «Berit» høsten 2011. I 2012, 2013 og 2014 blir derfor bygningen restaurert og fundamenteringen kraftig forsterket slik at bygget kan motstå fremtidige stormer bedre. Samtidig vil gulv innvendig og deler av fasaden bli restaurert.
 • Det ble våren 2013 avdekket store råteskader i vegg- og takkonstruksjon i tørkebygget. Høsten 2013 ble derfor tørkebyggets nordvestre gavlvegg restaurert ved at veggen blir rettet opp og råteskadet materiale skiftet ut med nytt. Vinteren 2014 vil de nordvestligste takstolene innenfor den nyrestaurerte veggen bli kopiert, og til våren vil taket bli tatt av, de gamle takstolene bli skiftet ut med de nye kopiene, før taket legges på plass.
 • Den siste dampmaskina som var i bruk i sagbrukets virketid ble skrapet på 1950-tallet. Man skaffet derfor på 1990-tallet til veie en annen dampmaskin fra Kirkholmen Dampsag utenfor Kragerø. Denne er i dag montert opp på Spillum, men ikke satt i drift. Frem mot 2016 er det en målsetning å få denne i drift igjen. På sikt er det også en målsetning å sette i stand den gamle kraftoverføringen fra dampmaskinen og inn i saghuset, slik at noen av de gamle maskinene igjen kan drives med dampkraft.
 • I 2013 ble det utviklet et skisse-/forprosjekt for et nytt, helhetlig formidlingskonsept for Spillum Dampsag & Høvleri. Det nye formidlingskonseptet hviler på fire pilarer:
  1. En ny skiltløype gjennom kulturminnet som ble etablert i 2011-2013. Forskjellige skilt plassert i de forskjellige bygningene og ved de forskjellige maskinene forteller om prosessene og livet på saga. Skiltene inneholder tekst, bilder og monitorer som viser de forskjellige maskinene i drift. I tillegg er det etablert et trådløst nettverk på bruket. Gjennom å skanne QR-koder på de forskjellige skiltene kan man nå få tilgang til utvidet digital informasjon.
  2. En skog- og sagbrukshistorisk aktivitetspark etablert på sagbruksmuseets uteområde. Gjennom lek-basert tilnærming vil barn og unge her få en innføring i blinking og tømmerhugst, fløting, sleping og skjæringen av skurlasten på et sagbruk. I tillegg vil aktivitetsparken inneholde en bygningspark med miniatyrbygninger av alt fra langhus til sveitserstilhus.
  3. Et besøkssenter med utgangspunkt i “Kinoen”. Bygget ligger sentralt på museumsområdet, og vil kunne danne et utgangspunkt for videre besøk, enten man vil benytte aktivitetsparken eller besøke produksjonslokalene. Gjennom å tilføye nye og spennende arkitektoniske kvaliteter, samtidig som man bevarer viktige historiefortellende elementer ved bygningen, vil besøkssenteret klart signalisere sin funksjon ovenfor besøkende. Besøkssenteret vil inneholde kontorer for museets ansatte, sanitærfunksjoner, resepsjon, kafé og en ny utstilling.
  4. Ny utstilling i besøkssenteret. Et kort bildespill eller film om sagbrukshistorien fra middelalderen til i dag vil inngå i utstillingen, og sette Spillum Dampsag & Høvleri inn i en større, historisk kontekst. Utstillingen vil i tillegg presentere enkelte sosiale, økonomiske, politiske og samfunnsmessige aspekter ved sagbruksnæringen på en bedre måte enn hva selve kulturminnet makter. Utstillingen vil også inneholde en del som tar for seg moderne trearkitektur. Denne delen av utstillingen vil spille på lag med bruken av ny arkitektur i bygget.

Mens punkt 1 er etablert, vil man i årene fremover arbeide med å få realisert punkt 2-4. Det er utarbeidet skisseprosjekter for både aktivitetspark og besøkssenter, samt forprosjekt for utstillingen i besøkssenteret. I tillegg er det utarbeidet kostnadsanalyse for alle tiltakene. Norsk Sagbruksmuseum vil derfor i 2014 konkret arbeide med å videreutvikle skisseprosjektene og med å få på plass en finansiering av disse tiltakene med tanke på en realisering av hele formidlingskonseptet i 2015-17.

Den skog- og sagbrukshistoriske aktivitetsparken vil legge beslag på store deler av museets uteområde, som i dag ikke er i bruk. Her vil det være et område for blinking av skog, et fløtingsanlegg i miniatyr med tømmerrenne, en slepebåt for lek, et miniatursagbruk, og ikke minst en bygningshistorisk bygningspark med en rekke bygninger i miniatyr som viser hvordan tre har vært benyttet som byggemateriale gjennom tusenvis av år. Benker, fastmonterte griller og en hinderløype vil også inngå. Det vil også det eksisterende grillhuset. Flyttbare plankestabler som imiterer skurlast til tørk vil skille aktivitetsparken fra de gamle kulturhistoriske produksjonslokalene. Oppe til venstre ligger det nye besøkssenteret, som vil kunne danne utgangspunkt for et videre besøk i utstillinge (inne i besøkssenteret), aktivitetspark og/eller kulturminne.

Den skog- og sagbrukshistoriske aktivitetsparken vil legge beslag på store deler av museets uteområde, som i dag ikke er i bruk. Her vil det være et område for blinking av skog, et fløtingsanlegg i miniatyr med tømmerrenne, en slepebåt for lek, et miniatyrsagbruk, og ikke minst en bygningshistorisk park med en rekke bygninger i miniatyr som viser hvordan tre har vært benyttet som byggemateriale gjennom tusenvis av år. Benker, fastmonterte griller og en hinderløype vil også inngå. Det vil også det eksisterende grillhuset. Flyttbare plankestabler som imiterer skurlast til tørk vil skille aktivitetsparken fra de gamle kulturhistoriske produksjonslokalene. Oppe til venstre ligger det nye besøkssenteret, som vil kunne danne utgangspunkt for et videre besøk i utstillingen (inne i besøkssenteret), aktivitetsparken og/eller kulturminnet.