Elevene får gjennom dette pedagogiske opplegget først et innblikk i hvilken teknologisk revolusjon dampmaskinen innebar – en teknologisk revolusjon som ledet til en industriell og sosial revolusjon. Vi går så over til hovedbolken som henter inspirasjon fra TV-programmet «Fysikk på roterommet». Vi ser på kraften som damp representerer, og hvordan denne blir utnyttet i dampmaskinen. Elevene får prøve en dampmaskinmodell. De varmer opp vannet ved å sette fyr på en tennbrikett, og ser hvordan kraft overføres via remmer og akslinger – på samme måte som ved dampsagbrukene før i tiden.

Del 1: Dialogbasert presentasjon med visuelle hjelpemidler, film, powerpoint og bilder. Emnet for presentasjonen er relatert til dampmaskinen, og skal supplere det elevene arbeider med på skolen. Presentasjonen kan ha ulike innfallsvinkler:

  • Historien bak dampmaskinen som oppfinnelse.
  • Lokalhistorisk vinkling: Formidleren gir et kort riss over framveksten av dampsager i sagbruksnæringa i Namdalen med fokus på Spillum Dampsag & Høvleri.
  • Dampmaskinens rolle i den industrielle revolusjon.

Del 2: Elevene arbeider med en modell av en dampmaskin. De legger i brensel, fyller på vann og tenner på brenselet for å få den til å starte. Etter det monteres så tilbehør til drivverket. Det dreier seg om både sirkelsag, slipemaskin og boremaskin, men også modeller av en smed, en skogsarbeider med sag og en skogsarbeider med øks. Tilbehøret drives da av dampmaskinen. Elevene skal få innsikt i dampmaskinens virkemåte og hvordan denne var hjertet i sagbruket, drivkraften til de øvrige maskinene i sagbruket og dermed ble en revolusjonerende kraftkilde. Det vises så bilder av remmedrift i verkstedet og dampmaskinen til Spillum Dampsag & Høvleri for å vise teknologien i fullformat.

Formålet med prosjektet er dels å vise dampmaskinens betydning lokalhistorisk, ved å være en viktig betingelse for Namsos som sagbruksby. Dels er det å plassere Namsos og Nord-Trøndelag i en større industrihistorisk sammenheng. Dette gir viktig innsikt og er et bidrag til elevenes arbeid med å oppnå fagets kompetansemål.

Grupper på 3-4 elever jobber med hvert sitt sett (dampmaskiner). Maks 8 grupper.

Det er laget et elevtilpasset hefte som elevene kan bruke som et forarbeid. Det er noen oppgaver der som man gjennomgår ved besøket.

Et forslag til etterarbeid kan være å gi elevene fordypningsoppgaver om dampmaskinas historie.

P1000430