Norsk Sagbruksmuseum deltar i en rekke faglige nettverk på tvars av både fylkesgrenser og landergrenser. Gjennom deltakelse i disse nettverkene styrkes fagkompetansen ved museet og man får hjelp til å løse problemstillinger som man har felles med andre industrimuseer. De viktigste formelle nettverkene sagbruksmuseet deltar i er:

  • Norges museumsforbund som sagbruksmuseet er medlem av gjennom Museet Midt. Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling. Gjennom Norges museumsforbund inngår Norsk Sagbruksmuseum i ICOM, som er den viktigste internasjonale organisasjon for museer. ICOM er en såkalt NGO (Non-Governmental Organisation), og har formell tilknytning til UNESCO, og med konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Organisasjonen ble stiftet i 1946 og har i dag ca 28 000 medlemmer i 137 land. ICOMs etiske retningslinjer danner mye av grunnlaget for driften av Norsk Sagbruksmuseum.
  • Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie er et nasjonalt museumsnettverk ledet av Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan. Det overordna målet for nettverket er å løfte et temaområde som det er lite fokus på i museumslandskapet;arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. Målsetningen er å øke kunnskapen om disse temaene sin historie. Gjennom dette nettverket deltar Norsk Sagbruksmuseum også i det nasjonale forskningsprosjektet «Det fleksible arbeidslivet» og i «Arbeidsarven».
  • Nettverk for industri- og teknologihistorie ledes av Norsk Teknisk Museum i Oslo, og har som målsetning å styrke samarbeid og faglig utveksling mellom norske museer som arbeider med teknologi- og industrihistorie. Spesielt internettportalen industrimuseum.no har vært et satsningsområde for nettverket. Denne portalen er et viktig arbeidsverktøy som bidrar til formidling og utveksling av informasjon både innen nettverket og til det allmenne publikum.
  • Skognettverket ledes av Norsk Skogmuseum på Elverum, og startet opp allerede i 1999 med formål å skape en samarbeidsplattform for museer som arbeider med skogrelaterte tema. Nettverket har fra tid til annen møter der man informerer hverandre om aktivitetene ved de enkelte museene, og fremarbeider samarbeidsprosjekter mellom medlemmene.
  • Europeean Route of Industrial Heritage (ERIH) er et internasjonalt nettverk som arbeider med markedsføring av teknisk-industrielle kulturminner og museer. Norsk Sagbruksmuseum er ett av fem såkalte «ankerpunkt» i Norge innenfor dette nettverket, og deltar på nettverkets årlige konferanse.
  • The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) er et verdensomspennende nettverk som arbeider for innsamling, bevaring, dokumentasjon og forskning på industriell kulturarv. Organisasjonens arbeidsfelt inkluderer kulturhistoriske industrianlegg, bygninger, maskineri, industrielle landskap, produkter og prosesser, samt annen industriell kulturarv. Medlemsmassen består av historikere, konservatorer, forskere, studenter, museer og andre organisasjoner som arbeider med bevaring av industriell kulturarv.

I tillegg til disse nettverkene deltar Norsk Sagbruksmuseum regelmessig på seminarer og konferanser i regi av Norsk Kulturråd, Riksantikvaren, Nordisk skoghistorisk konferanse m.fl.